دیگه دیگه ... دوستان گلم خیلی خوش اومدید خوشحال میشم با همدیگه در ارتباط باشم samanehnadimi@yahoo.com tag:http://sama15.mihanblog.com 2019-09-18T00:28:20+01:00 mihanblog.com جلو 2018-10-25T20:46:11+01:00 2018-10-25T20:46:11+01:00 tag:http://sama15.mihanblog.com/post/244 سما یه وقتایی انقدر باید تند بری جلو  که هیچی نبینیهیچی

که هیچی نبینی


هیچی

]]>
ادم 2018-09-13T20:20:17+01:00 2018-09-13T20:20:17+01:00 tag:http://sama15.mihanblog.com/post/243 سما ادم بعضی وقتا حالش از خیلی چیزا به هم میخورهموقعی داغون میشیکه بفهمی خودت حال به هم زن ترینشونی

موقعی داغون میشی

که 


بفهمی خودت حال به هم زن ترینشونی
]]>
استاد اسفندیاری 2016-12-31T06:33:04+01:00 2016-12-31T06:33:04+01:00 tag:http://sama15.mihanblog.com/post/242 سما  :احمد اسفندیاریاحمد اسفندیاری از پیشگامان  نقاشی مدرن در ایران است.در ابتدا نزد یکی شاگردان کمال الملک به آموختن نقاشی پرداخت.زمانیکه هنوز دانشجو بود  آثارش را در انجمن ایران و فرانسه به نمایش گذاشت ؛ او نخستین کارنمای انفرادی اش را در گالری صبا تهران برپا کرد .موزه ی هنرهای معاصر تهران در پنجمین کارنمای «پیشگامان هنر نوگرای ایران »به معرفی دوره های مختلف کار او پرداخت و کتابی هم به این مناسبت انتشار داد.اسفندیاری  مناظر ، مردم و اشیا را غالبا ذهنی و به شیوه های مختلف نقاش  :احمد اسفندیاری
احمد اسفندیاری از پیشگامان  نقاشی مدرن در ایران است.
در ابتدا نزد یکی شاگردان کمال الملک به آموختن نقاشی پرداخت.زمانیکه هنوز دانشجو بود  آثارش را در انجمن ایران و فرانسه به نمایش گذاشت ؛ او نخستین کارنمای انفرادی اش را در گالری صبا تهران برپا کرد .
موزه ی هنرهای معاصر تهران در پنجمین کارنمای «پیشگامان هنر نوگرای ایران »به معرفی دوره های مختلف کار او پرداخت و کتابی هم به این مناسبت انتشار داد.
اسفندیاری  مناظر ، مردم و اشیا را غالبا ذهنی و به شیوه های مختلف نقاشی کرده است ،او در دوره ای از فعالیت هنری اش به شیوه ی امپرسیو نیست  ها کار می کرد ، در یک دوره ی کوتاه با گرایش های شبه کوبیستی به ساده سازی فرم ها می پرداخت ؛‌ولی در نهایت با تلفیق این تجربه ها با سنت های تصویری ایرانی  به سبک شخصی خود دست میابد.

]]>
نگرانم 2016-10-30T15:44:41+01:00 2016-10-30T15:44:41+01:00 tag:http://sama15.mihanblog.com/post/241 سما امسال کنکور دارم و کلی نگرانم ...نمیدونم چراسعیمو میکنمنتیجش؟
سعیمو میکنم
نتیجش؟

]]>
دل 2015-05-25T08:20:40+01:00 2015-05-25T08:20:40+01:00 tag:http://sama15.mihanblog.com/post/236 سما دیگر نمیخندددیگر نمیگریددیگر نگاه هم نمیکندحتی لبخند هم نمیزندکلمه ای نمیگویدشکسته دلششکسته دیگر نمیخندد
دیگر نمیگرید
دیگر نگاه هم نمیکند
حتی لبخند هم نمیزند
کلمه ای نمیگوید
شکسته
دلش
شکسته
]]>
هیچ گاه 2015-05-19T16:47:59+01:00 2015-05-19T16:47:59+01:00 tag:http://sama15.mihanblog.com/post/235 سما هیج گاه خسته نمیشویمهمیشه آماده پیروزیهمیشه جاودانگی در تک تک رگ هایمان استروزی خواهد رسید به بلندای تفکر همه انسان ها جایی که همه چیز متوقف میشود.همه چیز هیج گاه خسته نمیشویم

همیشه آماده پیروزی

همیشه جاودانگی در تک تک رگ هایمان است

روزی خواهد رسید به بلندای تفکر همه انسان ها جایی که همه چیز متوقف

میشود.همه چیز
]]>
تک درخت 2015-05-14T18:47:29+01:00 2015-05-14T18:47:29+01:00 tag:http://sama15.mihanblog.com/post/233 سما درخت در ادیان مختلف نماد چیزی است و همه  آن را مظهر اسرار میدانند در دین یهودیت و البته اشاراتی که در قرآن کریم  به درخت های گوناگون همچون درخت جاودانگی شده نظر شما  چیست؟؟؟؟ درخت در ادیان مختلف نماد چیزی است و همه  آن را مظهر اسرار میدانند در دین یهودیت و البته اشاراتی که در قرآن کریم  به درخت های گوناگون همچون درخت جاودانگی شده
نظر شما  چیست؟؟؟؟
]]>
دیگه دیگه دیگه 2015-05-14T10:15:47+01:00 2015-05-14T10:15:47+01:00 tag:http://sama15.mihanblog.com/post/232 سما دیگه داره امتحانات شروع میشهدیگه همش درس درسدیگه شبا بیداردیگه بخون تا کتک نخوری از مامان ههههههموفق و سربلند باشید. دیگه همش درس درس
دیگه شبا بیدار
دیگه بخون تا کتک نخوری از مامان هههههه
موفق و سربلند باشید.
]]>
حتما 2015-05-12T14:57:48+01:00 2015-05-12T14:57:48+01:00 tag:http://sama15.mihanblog.com/post/231 سما بخونین حتما بخونین حتما ]]> زیبا 2015-05-12T14:57:00+01:00 2015-05-12T14:57:00+01:00 tag:http://sama15.mihanblog.com/post/230 سما زیباست انگونه که خالق بشر شایسته ستایش کنیمعقل تهی ما چگونه ان همه اسرار و بی نهایت حکمتت  را درک کند ای خالقای آغاز ای بی نهایت ستایش شده عقل تهی ما چگونه ان همه اسرار و بی نهایت حکمتت  را درک کند ای خالق
ای آغاز ای بی نهایت ستایش شده

]]>