در طول تـــرم:    


سه روز مانـده به امتحان:    

دو روز مانــده به امتحان:    

شب امتحـــان:    


یك ساعت مانــده به امتحان:    
سر جلسه امتـحان:    
هنـگـام خروج از جلسه:    
یك هفته بعد از امتحـــان: